ભારતમાં PUBG ગેમ બંધ થશે કે ? હજુ સુધી ભારત સરકાર દ્વારા માહિતી આવી નથી

સંભવિત પ્રતિબંધ માટે સરકારે 250 થી વધુ ચાઇનીઝ એપ્લિકેશનો પર એક નજર કરી હોવાના અહેવાલ સાથે, 100 થી વધુ એપ્લિકેશન્સ પર પ્રતિબંધનો આદેશ આપવામાં આવ્યા બાદ, અફવાઓ એવી છે કે…

Continue Reading ભારતમાં PUBG ગેમ બંધ થશે કે ? હજુ સુધી ભારત સરકાર દ્વારા માહિતી આવી નથી

સરકારી વિનયન કોલેજ,ઉચ્છલ, જિ. તાપી

સરકારી વિનયન કોલેજ,ઉચ્છલ, જિ. તાપી પ્રવેશ માટેનું ઓનલાઈન અરજીપત્રક ૨૦૨૦-૨૧ આપેલ લીન્ક પર ગુગલ ફોર્મ તા. 23/07/2020 થી તા. 31/07/2020 સુધી ભરી શકાશે. સુચના:- ૧.આ ફોર્મ મોબાઇલથી અથવા કમ્પ્યુટર ના…

Continue Reading સરકારી વિનયન કોલેજ,ઉચ્છલ, જિ. તાપી