ભારતમાં PUBG ગેમ બંધ થશે કે ? હજુ સુધી ભારત સરકાર દ્વારા માહિતી આવી નથી
29Jul

ભારતમાં PUBG ગેમ બંધ થશે કે ? હજુ સુધી ભારત

સંભવિત પ્રતિબંધ માટે સરકારે 250 થી વધુ ચાઇનીઝ એપ્લિકેશનો પર એક નજર કરી હોવાના અહેવાલ સાથે, 100 થી વધુ એપ્લિકેશન્સ પર પ્રતિબંધનો આદેશ આપવામાં આવ્યા

સરકારી વિનયન કોલેજ,ઉચ્છલ, જિ. તાપી

સરકારી વિનયન કોલેજ,ઉચ્છલ, જિ. તાપી પ્રવેશ માટેનું ઓનલાઈન અરજીપત્રક ૨૦૨૦-૨૧ આપેલ લીન્ક પર ગુગલ ફોર્મ તા. 23/07/2020 થી તા. 31/07/2020 સુધી ભરી શકાશે. સુચના:- ૧.આ

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email